Splash for CashSplash Dogs Folsom CASplash Dogs State Fair ThursdaySplash Dogs State Fair; FridaySplash Dogs-State Fair SundayButte County Fair Splashing 2013Vallejo Splashing